GMP+ B3

URS.png Pre upevnenie a zvýšenie dôvery našich zákazníkov a s cieľom zaručiť, že obchodovanie s rastlinnými komoditami pre potravinárske a kŕmne účely je v súlade s tými najlepšími bezpečnostnými štandardmi a európskou legislatívou, sa spoločnosť rozhodla pre plnenie požiadaviek európskeho kódexu Správnej výrobnej praxe (Good Manufacturing Practice – GMP). Tento štandard je založený na hygienických princípoch a na HACCP ako účinnom nástroji na zaistenie zdravotnej nezávadnosti pri činnostiach spojených s obchodovaním s rastlinnými komoditami.

Oblasť certifikácie:
OBCHOD, ZHROMAŽĎOVANIE, SKLADOVANIE A PREKLÁDKA

Odkaz na stiahnutie certifikátu TU.

 

ISCC

ISCC.png Naša spoločnosť je vo výrobnom reťazci produkcie komodít označovaná ako prvé zberné miesto a obchodník. Je našou snahou a povinnosťou prijímať nové opatrenia, ktoré stanovuje európska legislatíva. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov sa vo svojej podstate dotýka problematiky pestovania udržateľných komodít, ktoré môžu byť následne použité na výrobu biopalív. Požiadavky tejto smernice sú v súlade s certifikačnou schémou ISCC.

Oblasť certifikácie:
PRVÉ ZBERNÉ MIESTO A OBCHODNÍK

Odkaz na stiahnutie certifikátu TU.

 

BIO CERTIFIKÁCIA

     certifikat-bio-2.jpg      logo-naturalis.png

Certifikačný znak predstavuje celoštátnu ochrannú známku pre BIO produkty. Národné logo na označovanie BIO sa používa na označenie produktov ekologického poľnohospodárstva a certifikát vydávajú nezávislé kontrolné organizácie. Certifikácia je udelená len ak produkt spĺňa všetky ustanovenia zákona o ekologickom poľnohospodárstve.

Spoločnosť SOUFFLET Agro Slovakia j.s.a. je uvedená v systéme TRACES ako obchodník s ekologickým rozmnožovacím materiálom - bio osivami.

Oblasť certifikácie:
DISTRIBÚCIA/UVÁDZANIE NA TRH

Odkaz na stiahnutie certifikátu TU.